Ga naar de inhoud

Vrijwilliger

De Sportwandelschool werkt voor meer dan 80% met vrijwilligers en heeft een aannamebeleid.

De Sportwandelschool heeft 4 soorten van Vrijwilligers

 • Vrijwilligers voor bestuursfuncties
 • Vrijwilligers voor in de werkgroepen
 • Vrijwilligers voor het begeleiden van de trainingen
 • Vrijwilligers voor de organisatie van de wandelevenementen

Het aannamebeleid voor trainers/vrijwilligers bestaat uit verschillende onderdelen waardoor wij als vereniging een beeld krijgen van de trainers/vrijwilligers die een functie binnen de vereniging (gaan) vervullen.
Wij willen natuurlijk dat de sporters binnen onze vereniging in veilige handen zijn. Daarom nemen wij één of meerdere van onderstaande stappen met het aannemen van trainers/vrijwilligers.

 • Houden van een kennismakingsgesprek
 • Checken van referenties (o.a. de vereniging bellen waar de vrijwilliger vandaan komt)
 • Een VOG aanvragen (elke 3-5 jaar herhalen)
 • We maken de begeleider lid van de bond en als dat niet kan, laten we de trainer een VOT (Verklaringonderwerping Tuchtrecht) tekenen. Daarmee valt begeleider onder het tuchtrecht van de bond en is hij daarvan op de hoogte
 • Maak de begeleider bekend met gedragsregels

De gedragsregels.
De sportbonden in Nederland nemen seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico’s op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Sport levert prachtige momenten op en sport is leuk om te doen! Maar die mooie emoties die bij sport horen, kunnen ook omslaan in onsportief of ongewenst gedrag. Iedereen kent de voorbeelden wel: de sporter die te agressief speelt, de scheidsrechter die belaagd wordt en de bestuurder die niet durft in te grijpen.

De sportbonden en NOC*NSF vinden dat iedereen een leven lang moet kunnen genieten van sport.. Daarom gaan we samen met verenigingen ervoor zorgen dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en zichzelf kan zijn.

Om er voor te zorgen dat we structurele gedragsverandering bewerkstelligen, zetten we in op het vergroten van de kennis en vaardigheden van de direct betrokkenen: verenigingsbestuurders, trainers, coaches en begeleiders en scheidsrechters en officials. Deze groepen zijn als geen ander in staat om sporters aan te spreken op hun gedrag, om ouders bewust te maken van hun rol en om supporters meer bewustzijn bij te brengen op het gebied van sportiviteit en respect.

Het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom sport aan te pakken. Dit programma wordt uitgevoerd door de sportbonden en NOC*NSF (met KNVB, KNHB en NOC*NSF als voortrekkers) en heeft de steun van het ministerie van VWS, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de MOgroep.

Helaas vinden er binnen de sportwereld incidenten plaats. Variërend van seksueel getinte opmerkingen tot aanranding en verkrachting.

Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag die iemand als ongewenst of gedwongen ervaart. De ‘pleger’ is zich misschien niet bewust van het ongemak en zal als hij/zij er over aangesproken wordt waarschijnlijk excuses aanbieden. Sommigen intimideren of misbruiken wel bewust en dat is lastiger aan te pakken.

Beleid NOC*NSF en bonden
Vanaf 1996 is er gewerkt aan preventie, signalering en straffen/maatregelen in de sport.
– Beleid voor verenigingen. Er is een stappenplan gemaakt de zogenaamde Toolkit SI, klik hier.
– Er is een voor alle bonden – dus ook geldend voor bij de bond aangesloten verenigingen – een uniform Reglement Seksuele Intimidatie. Alle bonden hebben tuchtrecht SI. Er zijn tuchtcommissies, of bij de bond zelf of ondergebracht bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR), kamer SI. Klik hier voor de website ISR.
– Er is een Register voor tuchtrecht veroordeelden SI (zwarte lijst) die geraadpleegd kan worden. Klik hier.
– Hulpvragers – slachtoffers en beschuldigden en vereniging – kunnen terecht bij het Vertrouwenspunt Sport. Dat is een telefoonlijn, e-mail adres en een webapplicatie (app) die volledig anoniem is. Alle drie de manieren brengen je in contact met een professioneel vertrouwenspersoon. Klik hier.

meer informatie: http://www.nocnsf.nl/CMS/showpage.aspx?id=1499

Sportwandelschool Hoorn/West-Friesland
Houtzaagmolen 50
1622 HG Hoorn
0229 - 239447
info@sportwandelschool.nl